سایتو فست

مجمموعه سایتو فست ( طب گستر زنان ایرانیان ) به عـنـوان اولـیـن تولـید کننده کیت های سیتولوژی تک محلوله در ایران، با کمال افتخار دستگاه تهیه پاپ اسمیر به روش اتوماتیک Automated thin layer cytology با نام تجاری Cytofast را برای اولین بار در کشور عزیزمان و به همت متخصصین ایرانی این شرکت ساخته شده، ارائه می نماید.

سیتولوژی سرویکو-واژینال به روش liquid based cytology سالهاست که مورد استفاده قرار میگیرد.بررسی های متعددی برتری این روش را در زمینه افزایش حساسیت و اختصاصی بودن در مقایسه با اسـمیرهای معـمـولی نشان داده اند. اصلی ترین عامل در زمینه فوق مربوط به حذف خون ، موکوس و PMN ها و در نتیجه ایجاد یک گسترش سلولی تک لایه در یک زمینه تمیز و بدون دخالت کـاربـر می باشد.

فن آوری تهیه پاپ اسمیر به روش اتوماتیک Automated thin layer cytology  به  همراه فیلتراسیون برای حذف موکوس و PMN ها چند سالی است که روانه بازار شده و اغلب آزمایشگاه های معتبر سیتوپاتولوژی از این روش بهره مند شده اند.تکنولوژی تولید این دستگاه های این روش فقط مختص به چند کشور صنعتی می باشد.

اما الطاف بیکران خداوند متعال در کنار همت بلند و خستگی ناپذیر پژوهشگران کشورمان توانست تا این انحصار را شکسته؛ و اکنون دستگاه اتوماتیک Thin layer cytology  توسط محـقـقـین واحد R&D سایتو فست ( طب گستر زنان ایرانیان ) برای اولین بار در ایران ساخته شده و به جامعه پزشکی کشور ارائه گردد.

دسـتـگاه Cytofast  با تکنولوژی suctioning و همچنین فـیلـتـراسیون و Sensing فـوق الـعـاده پیشرفته، قـادر است اسمیر های تک لایه و بدون عوامل مخدوش کننده از جمله PMN ها را تهیه نماید. سیستم فیلتراسیون دوگانه در این فن آوری باعث حذف موکوس ، R.B.C ها و PMN ها شده و در کنار آن، سیستم Sensing موجود مانع از تجمع سلولهای اپی تلیال بیش از یک لایه می گردد.