لیست برخی از مراکزی که از دستگاه تهیه اسلاید سیتولوژی به روش Thin-Prep تولید سایتوفست استفاده می کنند.